de karper zelem

Contactgegevens:


Voorzitter:   Rijmen Ronny, Meldertsestraat 98, 3545 Zelem 013/44.41.17 - 0495/25.21.12


Ondervoorzitter:  Jacobs Jef, Schansstraat 36, 3545 Zelem 0479/06.36.23


Penningmeester: Engelen Guido, Priesterse Heidestraat 88, 3560 Linkhout 0468/41.69.09


Secretaris:  Jacobs Agnes, Zandstraat 26, 3545 Zelem   0485/62.17.24  


Bestuurslid:


Van Opstal Benny, Anemonenlaan 21,3583 Paal 0472/25.33.57
E-MAILADRES:        zelemsekarpers@outlook.com

 

ADRES:                   Goerebroekstraat 3, 3545 Zelem 

      Aanpassing uren Marathon op 14 juli 2024


      Eerste reeks van: 09u00 tot12u00 = 3u

      Pauze: 12u00 tot 13u00

      Tweede reeks van: 13u00 tot 16u00 = 3u

      Pauze: 16u00 tot 16u30

      Laatste reeks van: 16u30 tot 19u30 = 3u

   Voeder: Grote Koppelmarathon: Donderdag 15 augustus 2024 


    - 1 halve liter afgezeefde maden en 1 halve liter casters

    - 4 dozen korrel ( te koop aan de vijver )

    - 4 potten maïs van 300 gr. of 8 kleine van 150 gr. Wit of Geel


    Per Persoon

       

   Aas aan de haak (zie pagina: Kalender 2024 onderaan de kalender naar wedstrijdreglement 2024)   

   Aanpassing v/d uren grote Koppelmarathon:

   10u - 12u30

   13u30 - 16u30

   17u30 - 20u30                                                                                                                                 

Man-Vrouw op 21 juli:

Vissen van 14u00 tot 16u00 = 2u

Pauze: 16u00 tot16u30

Vissen van 16u30 tot 18u30 = 2u

       


 Nieuw dit jaar:

- Vanaf april ook donderdag ( enkelwedstrijd).

- Enkelwedstrijden beginnen om 11u00 en niet meer om 12u00 (vanaf winteruur is het 10u00)


De uren van de grote koppelmarathon zijn aangepast. (zie hierboven).

- De 8 clubwedstrijden blijven (maar ipv. 1 slechte weglaten worden dat er 2)

  Dus de beste 6 tellen voor de rangschikking.

Er zijn 8 koppelwedstrijden die veranderd zijn in lid + niet lid.Het lidgeld bedraagd: 40€ voor Senioren en Dames en

                                        30€ voor Junioren ( vanaf 12- tot en met 16 jaar.)
-------------------------------------------------------

 

 


Reglement van de vijver.


     1. De vijver is toegankelijk van 5 uur s'morgens tot 21 s'avonds. Eventuele aanpassingen zijn mogelijk tijdens

          het zomeruur: dit wordt uitgehangen aan de vijver.

          Vanaf de opening van de vijver mag men met 2 lijnen vissen. Elke lijn mag slechts één ondereind hebben met één haak.


     2. Wanneer men met 2 lijnen vist, moeten deze in het onmiddellijk bereik van de visser liggen. Men vist met 1 vaste stok en één

          werphengel (lancet) of - 2 werphengels.


     3. De visser moet steeds in het bezit zijn van zijn/haar lidkaart. Deze kaart is strikt persoonlijk; mag dus niet verder gegeven

          worden en wordt niet terugbetaald.


     4. Elk lid van het bestuur, heeft te allen tijde het recht de lidkaart te vragen. De viskorf van iedere visser te onderzoeken. Enz...


     5. Alle afval wordt mee terug naar huis genomen. het is ten strengste verboden enigerlei afval in het water of op het gras

         te gooien.


     6. Er mag geen leefnet gebruikt worden door de week, alleen bij wedstrijden. De vis mag: "NIET" met de handdoek of vod

         worden vastgenomen of onthaakt worden. hij wordt onthaakt in een grote emmer of kom en onmiddelijk terug gezet.

         Grote karpers mogen onthaakt worden op het gras.


     7. Er mag geen enkele vis meer worden meegenomen.


     8. Stropen van vis, bedwelmen of vangen met net of schepnet of fuik m.a.w. stropen van vis, wordt onmiddellijk bestraft met

         definitieve uitsluiting. Niet leden betrapt met stropen of vergeven van vis, zullen het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk

         proces verbaal.


     9. Iedereen die zich naar de vijver begeeft, bevind zich er op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur kan niet verantwoordelijk

         worden gesteld voor ongevallen of verdrinking, welke zich kunnen voordoen aan de vijver. 


   10. Minderjarige vissers moeten vergezeld zijn van een meerderjarige die voor hem verantwoordelijk is. Zij moeten een

         bewijs van ouders of voogd binnen brengen waarop vermeld staat dat zij de vereniging "De Karper" ontslaan van elke

         verantwoordelijkheid bij ongeval of verdrinking.


   11. Inbreuken op deze reglementen, wordt bestraft met onmiddellijke en definitieve uitsluiting uit de club. Bij twijvelachtige

         gevallen beslist het voltallig bestuur. De overtreder krijgt het recht zich te verdedigen of zijn onschuld te bewijzen. De hierna

         met meerderheid  van de stemmen genomen beslissingen van het bestuur zijn zonder verhaal.


   12. Door het in ontvangst nemen van zijn lidkaart verklaart de visser het reglement te kennen, ermee akkoord

         te gaan en er zich aan te houden.------------------------------------------------Wedstrijdreglement


     1. Iedere visser dient voor 10u45, bij enkel 09u45 bij koppel 08u45 ingeschreven te zijn. Daarna kan men niet meer deelnemen

          aan de wedstrijd.

         Indien u niet tijdig aanwezig kunt zijn dan moet ge u inschrijven via een ander lid of een bestuurslid. De nummers worden

         getrokken voor 11u00, bij enkel voor 10u00, bij koppel voor 09u00.


     2. Iedere visser vist op zijn aangeduide plaats, deze wordt bepaald door loting.


     3. Hij vist op eigen kracht, met eigen middelen, vaste lijn, één enkele haak en op zijn plaats zonder hulp. In bepaalde

         omstandigheden kan een visser zich laten helpen door één bepaalde persoon indien hij dit op voorhand aanvraagd aan het 

         bestuur, en deze na overleg hiermee akkoord gaan. (bv. Elleboog-, schouder-,beenbreuk, enz.) Junioren en vrouwen mogen

         te allen tijden geholpen worden.


     4. Men zet de vis in een "nijlon leefnet dat minstens één meter in het water moet hangen!"

         Gevangen vis mag niet met een handdoek of vod vastgehouden worden. Hij moet onthaakt worden in een emmer met

         water. Hij mag ook niet in het net gegooid worden, maar gewoon stil laten inschuiven met kop vooruit.

       

     5. Er wordt gevist op zuiver gewicht. Bij de clubwedstrijden: vissers met een gelijk gewicht krijgen dezelfde punten toegekend.

         Bij alle andere wedstrijden zoals enkel- koppel enz. waar geëindigd wordt met hetzelfde gewicht, krijgt de visser met het laagste

         nummer eerst de prijs en dan de andere.


     6. Iedere visser vist recht voor zich uit, voor zijn toegewezen nummer. De vissers die in de hoek zitten mogen schuin

         naar de kant kant vissen. (4)

         Schuinvissen: In waaiervorm naar de kant toe, Max. 4 meter stok en 2 meter draad.

         Kantvissen naar voorkant v/d vijver (kantine), Max. helft van afstand tussen gebuur.

         De leefnetten worden recht voor u uit geworpen.

         De hoeken voederen en meten van op uw plaats waar uw nummer steekt. Ge schept uwe vis van op uw plaats en niet

         in de hoek, ook niet bij een koppelwedstrijd.


     7.WEDSTRIJDSEINEN:

        1ste signaal:     5 minuten voor begin van de wedstrijd

        2de  signaal:     begin van de wedstrijd: vissen en voederen

        3de signaal:      nog 5 minuten vissen voor de pauze

        4de signaal:      einde eerste helft of einde van de wedstrijd.     8. AAS en VOEDER:

         Zie wedstrijdreglement aan de veranda of website( kalender 2023 onderaan).


     9. Het is verboden, tijdens en na de wedstrijd, evenals gedurende de pauze het leefnet uit het water te halen. Na het 

         eindsignaal van de eerste reeks mag men Max. 10 min. aan de vijver blijven. Een kwartier voor het begin van de tweede reeks

         mag men terug naar zijn plaats.


   10. Het bestuur kan controles uitvoeren bij elke wedstrijd, op eender welk moment.

         

   11. De vangst van iedere deelnemer is strikt persoonlijk, er mag dus geen vis doorgegeven worden.


   12. Bij de weging van de vis moet iedere visser (verplicht) zijn eigen net uit het water halen. Klachten over zijn weging dient hij 

          onmiddellijk te zeggen zodat herweging mogelijk is. Latere klachten worden niet meer aanvaard.   13. Andere klachten zoals te ver vissen, niet op de plaats vissen, enz. dienen onmiddellijk gemeld te worden. 

         Niet wachten tot na de wedstrijd, dan is er geen controle meer mogelijk!


   14. Ongewilde gepikkelde vis telt, bij gewild pikkelen zal het bestuur maatregelen treffen!!! ( vis aan een andere lijn telt niet). 

          Verboden te vissen met gevlochten draad.


   15. De Max. lengte van einde totale hengel tot en met de haak is 13m50. ( stok max. 9,50 meter.)

          Elastiek enkel in het eerste gedeelte van de stok. Dobber: minimum 0,40 gram.

          Lood: Alle loodjes mogen maar maximum 40 cm hoog hangen vanaf de haak.


   16. Na de controle mag er niets meer bijgehaald worden.


   17. Aan de eerste visser wordt 1 punt toegekend, aan de tweede 2 enz. De ingeschreven vissers zonder vis krijgen elk 1 punt meer

         dan de laatste visser met vis.  Niet ingeschreven vissers krijgen 5 punten meer dan diegene zonder vis.


   18. Eventuele wijzigingen zal het bestuur minstens 2 weken op voorhand  verwittigen en uithangen aan de kantine.

 

   19. Alle in dit reglement NIET voorziene gevallen worden door het bestuur eigenmachtig beslecht.


   20. Door aan een wedstrijd deel te nemen, verklaart de visser het reglement te kennen en er zich aan te houden.


   21. Max. 20kg per leefnet.

         De karpers gaan apart in een net en al de andere vissoorten in een ander net, of terug zetten.

         Het gewicht boven de 20kg wordt afgetrokken van die 20kg. Boven de 23kg999 word dat net 0. De andere netten

         tellen mee. Begin dus tijdig met een ander net. Voor de hele dikke karpers gebruiken we liefst een net apart als het kan.


   22. De vis dient te worden onthaakt in een grote emmer of kom. De vis wordt dus niet uit de kom gehaald om te onthaken.

         Uitgezonderd dikke karpers.


   23. Bij het vangen van snoek of snoekbaars onder de wedstrijd, wordt deze onmiddellijk gewogen en terug gezet.

          Baars of zonnebaars wordt niet gewogen, en mag niet in het net gezet worden.

          Als je tijdens de wedstrijd een graskarper vangt, wordt die onmiddelijk terug gezet.


   24. Het is verboden op of half water te vissen tijdens de wedstrijden.!!!


   25. Bij het affluiten van de wedstrijd, moeten alle lijnen uit het water. Behalve aangeslagen vis mag nog binnen gehaald                  worden.


   26. Er zijn paaltjes geslagen  voor de bocht aan beide kanten (oude pomp). Kantvissen mag dus tot aan de paaltjes en niet

          verder.


   27. De clubvissers zijn verplicht om 4 van de 8 clubwedstrijden mee te doen, om nog op de lijsten A-B en C te mogen staan.

          Zo niet worden zij geschrapt, dit om andere leden de kans te geven om mee te doen aan de clubwedstrijden. 

          Voor meer uitleg (zie: Intern reglement ) dat ter inzage ligt in de CLUB.


********************************